Eğitim Etkinlikleri

Semptomdan-tanıya” uygulamaları
Dönem III’de yapılan bu uygulamaların amacı, öğrencilerin temel semptomlar düzeyinde tanısal algoritmaları kavramalarını sağlamaktır. Öğrencilerin eğitim sürecinde kazandıkları temel yapı-işlev bilgisi, fizyopatolojik/patolojik mekanizmalar ve semptomatoloji bilgilerini, amaca yönelik olarak hazırlanan değişik olgular üzerinde uygulamaları ve tartışmaları, böylece temel ve klinik bilimler arasındaki entegrasyonu güçlendirmeleri hedeflenmektedir. Olgu çalışması şeklinde sürdürülen eğitim sürecinde öğrenciler, verilen klinik örneklere ilişkin bilgilerden yola çıkarak tanı ve ayırıcı tanı koyma yaklaşımında bulunmaktadırlar. Öğretim süreci, konu ile ilgili önceki öğrenmelerini hatırlatıcı ve özetleyici bir giriş yapılması, öğrencilerin 4-6 kişiden oluşan gruplar halinde verilen olgular üzerinde çalışılmaları ve sorulan sorulara yanıt aranmaları, grup sunumları ve eğiticilerin geribildirimleri ile konunun özetlenmesi aşamalarından oluşmaktadır. Grup çalışmalarına rehberlik ve yönlendiricilik yapacak olan eğitici, fizyopatoloji ve ilgili klinik bilim dalı öğretim üyelerinden seçilmektedir. Klinik olarak multidisipliner bir yaklaşımla hazırlanan, radyolojik görüntüler, EKG ve benzeri tetkikler ile desteklenen eğitim materyalleri, 4-5 olgu ile her olgu için hazırlanmış birkaç sorudan oluşmaktadır.
Bİlgİsayar laboratuvarI uygulamalarI
Dönem I’de “Bilgisayara Giriş Dersi” Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) tarafından verilmektedir. Öğrenciler ANKUZEM tarafından sunulan çevrimiçi etkileşimli derslere istedikleri yerden, istedikleri zaman erişebilmekte, ders saatlerinde dersin öğretim elemanı tarafından yönetilen “chat” etkileşimlerine katılabilmekte ya da ANKUZEM laboratuvarlarındaki yüz yüze danışmanlık hizmetinden yararlanabilmektedirler. Bu kapsamda, bilgisayar teknolojisinin temel kavramları, çalışma sistemi, temel bilgisayar donanım parçalarının özellikleri ve çalışma prensipleri, Windows işletim sisteminin özellikleri ve kullanılması, internet ortamı ve yararlanma yolları, Word kelime işlemci, Excel hesap tablosu, Power Point sunum programı ile e-posta kullanımı ve özellikleri ayrıntıları ile verilerek günlük hayatta ve eğitim-öğretim sürecinde gerekli temel bilgisayar kullanım becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dönem II’nin ikinci yarıyılında Kanıta Dayalı Tıp ve Dönem III’te Araştırma Planlama ve Yürütme öğretim etkinlikleri kapsamında bilgisayarda paket programlar kullanılarak uygulamalar yapılmaktadır.
Laboratuvar uygulamalarI
Dönem I-II-III’te modül öğrenme kazanımlarına uygun olarak Tıbbi Biyoloji, Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji-Parazitoloji, Tıbbi Genetik ve Tıbbi Patoloji Anabilim Dalları tarafından yürütülen laboratuar uygulamaları, Morfoloji Yerleşkesi Rıdvan Ege Entegre Laboratuarı’nda ve Anatomi Pratik Salonu’nda gerçekleştirilmektedir. Anatomi uygulamalarında kadavra, kemik, anatomik maket ve modeller kullanılırken, entegre laboratuarda yapılan uygulamalarda mikroskop preparatları gibi ilgili bilim dallarına özgül malzeme ve materyaller “ıslak” ya da “kuru” laboratuar ortamlarında kullanılmaktadır.
Laboratuar uygulamalarında eğitim rehberleri kullanılmaktadır. Uygulama sürecinde, yazılı materyaller ve mikroskoba konulan preparatlar monitörlere yansıtılarak gruptaki tüm öğrencilerin aynı anda izlemesi sağlanmaktadır. Her öğrenci ayrı bir mikroskopta çalışmaktadır. Bu süreçte öğretim üyeleri ve elemanları öğrencilere rehberlik etmektedir.
Klinik stajlarda ve Dönem VI’da tanı ve tedaviye yönelik laboratuar uygulamaları
(örneğin; kültür alma, periferik yayma yapma ve değerlendirme, EKG değerlendirme gibi) hastane ortamında yapılmaktadır.
İletİşİm becerİlerİ eğİtİmİ
AÜTF’de iletişim becerileri eğitimi 2007 yılından itibaren uygulanmaktadır.
Dönem II’de temel iletişim becerilerinin, Dönem III’te ise hasta merkezli tıp uygulamaları bağlamında hasta-hekim iletişimi ve çatışma yönetimi becerileri kazandırılmaktadır.  
Dönem II’de; temel iletişim becerileri derslerinde öğrencinin mesleki ve sosyal yaşamında gereksinim duyacağı temel iletişim becerileri konuları ele alınmaktadır. Bu kapsamda davranış modelleri, davranış penceresi, empati yapma, iletişim engelleri, sorun penceresi, etkin dinleme, kendini ifade etme yöntemleri ve “vites değiştirme” konuları ele alınmaktadır.
Dönem III’de, hasta merkezli tıp uygulamaları, hekimlik uygulamalarında etkin dinlemenin rolü, sorun çözme, ben dilinin kullanımı, hasta ve hasta yakınlarına empati yapma, çatışma yönetimi konuları ele alınmaktadır. Öğretim süreci, 10-12 kişilik küçük gruplarda interaktif sunum, sınıf içi uygulamalar (rol play ve benzeri) ve standardize hasta uygulamalarını içermektedir.
İletişim becerileri eğitimi uygulamaları bu amaçla yapılandırılan İletişim Becerileri Laboratuarı’nda yapılmaktadır. İletişim uygulamaları odaları (5 adet), ses ve görüntü kaydı alınabilen, dışarıdan dinleme ve izlemeye imkan veren fiziksel altyapıya sahip bulunmaktadır. Her dönem eğitim programında, sınıf içi sunum ve uygulamalara ek olarak, her öğrenci 2 kez standardize hasta ile iletişim uygulaması yapmakta ve uygulamanın ardından uygulamayı gözleyen eğiticisi ve görüşme yaptığı standardize hastadan geribildirim almaktadır. İletişim becerileri eğitiminde öğrencilere hasta, hekim ve gözlemci rollerinde uygulama yapma, geribildirim alma ve verme olanağı sağlanmaktadır.
Standardize hasta, bir hastanın öyküsünü, fiziksel ve ruhsal durumunu gerçekçi bir şekilde taklit etmek üzere titizlikle eğitilmiş, sağlıklı kişidir. Standardize hasta başvuruları, bireysel olarak web ortamında veya doğrudan fakülteye yapılmaktadır. Tanımlanan kriterler esas alınarak toplu bilgilendirmeyi takiben bireysel görüşmeler yoluyla seçilmekte ve iletişim beceri eğitiminde standardize hasta olarak yer almaları sağlanmaktadır. Standardize hasta seçimi yılda iki kez yapılamaktadır. Seçilen standardize hastalara temel eğitim (iletişim becerileri, drama, geribildirim alma ve verme, senaryo eğitimleri), her uygulama öncesinde de senaryo eğitimi verilmektedir. İletişim becerileri eğitimlerinde standardize hastalara, öğrencilere ve eğiticilere yönelik eğitim materyalleri, gözlem formları ve eğitici rehberleri kullanılmaktadır.
Dönem IV ve V’te Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nın yer aldığı stajlarda iletişim becerileri öğretim etkinliklerine yer verilmektedir . Dönem VI başlarken, intörnlük dönemi tanıtım programı çerçevesinde tüm öğrencilere 2 saatlik iletişim becerileri konusunda sunum yapılmaktadır .
İletişim becerilerinde eğitici olarak görev alacak öğretim üyeleri, 2007 yılından bu yana uygulanmakta olan “İletişim Becerileri Eğitici Eğitimi” programlarına katılmaktadırlar.
AraştIrma projesİ yürütme (APY) uygulamalarI
Kanıta dayalı tıp kapsamında Dönem III’de iki yarıyıl süreli APY öğretim etkinlikleri uygulanmaktadır. APY dersleri çeşitli Anabilim/Bilim Dallarını içerecek şekilde multidisipliner olarak verilmektedir. Epidemiyoloji ve Biyoistatistik konularında uygulamalı dersler ağırlıklı olarak yer almaktadır. Beşer kişiden oluşan öğrenci grupları bir yıl boyunca danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ile birinci yarıyılda araştırma projesi hazırlamakta ve sunmakta, ikinci yarıyılda ise araştırmalarını yürütmekte ve sonuçlarını poster şeklinde sunmaktadırlar. Öğrencilere, proje geliştirme ve poster hazırlama sürecinde yararlanacakları rehberler verilmektedir.
Probleme DayalI Öğrenme (PDÖ)
AÜTF’de 2002-2003 eğitim öğretim yılından itibaren PDÖ uygulanmaktadır. PDÖ’de yapılandırmacı, bağlamsal ve küçük gruplarla işbirlikli öğrenme ilkeleri temel alınarak, öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve gerçek yaşam/klinik problemler bağlamında temel tıp bilgilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Yapılandırmacı öğrenme ile her öğrencinin ön bilgileri üzerine, küçük grupla ve senaryo ile etkileşim içinde kendine özgü yeni bilgi yapılarını geliştirmesi hedeflenmektedir. Bağlamsal öğrenme ile temel bilim bilgilerinin, profesyonel yaşamda karşılaşacağı ve kullanacağı bir klinik vaka bağlamında öğrenilmesi hedeflenmektedir. İşbirlikli öğrenme ile öğrencilerin ortak öğrenme hedeflerini gerçekleştirmek üzere küçük gruplarda, işbirlikli başarı esas alınarak çalışmaları hedeflenmektedir. Bu eğitsel ilkeler temelinde, Dönem II ve III’te uygulanmakta olan PDÖ oturumları 10 öğrenci ve 1 öğretim üyesi (yönlendirici) eşliğinde tüm öğrencilerin aynı zaman diliminde katılımları ile gerçekleştirilmektedir.
PDÖ senaryoları, Modül Kurulunca belirlenen öğrenme hedeflerinin başarılmasına olanak sağlayacak şekilde bir klinik problem seçilerek yapılandırılmaktadır. PDÖ öğrenme hedefleri sadece temel ve klinik bilim bilgisini değil,
davranışsal, toplumsal ve etik öğrenme hedeflerini de içermektedir. PDÖ senaryoları
oluşturulurken toplumda sık karşılaşılan ve/veya önemli sağlık sorunları seçilmekte ve bu senaryoların gerçekçi ve sağlık sistemi ile uyumlu olmasına özen gösterilmektedir. PDÖ senaryosunun akışı ve tartışma soruları, hipoteze dayalı klinik akıl yürütme süreci gözetilerek yapılandırılmaktadır . PDÖ oturumları arasındaki süre 3-7 gün arasında değişmektedir.
PDÖ öğretim süreci aşağıda tanımlanmıştır:
1. Küçük grup çalışması (1. oturum): Problemin analiz edilmesi ve çözmek için öğrenme
ihtiyaçlarının ortaya konması
2. Bireysel çalışma ile öğrenme
3.Küçük grup çalışması (2. oturum): Yeni öğrenmelerin grup içinde paylaşılması,
tartışılması ve problemin çözümünde kullanılması, problem ilerledikçe yeni öğrenme
ihtiyaçlarının belirlenmesi
4. Bireysel çalışma ile öğrenme
5. Küçük grup çalışması (3. oturum): Yeni öğrenmelerin grup içinde paylaşılması, tartışılması, problemin çözümü, toplumsal, davranışsal ve etik boyutların tartışılması
PDÖ senaryoları değişik materyallerle (radyolojik görüntü, fotoğraf, şekil vb.) desteklenmektedir. Dönem III’te PDÖ sürecinde ana semptomlar için tanısal algoritmalar çıkarılmaktadır .
PDÖ oturumlarında öğretim üyesi, yönlendirici rolü üstlenerek öğrencilerin, akıl yürütme ve öğrenme süreçlerine rehberlik etmek, grup dinamiklerini gözetmek ve eğitim sürecini yönetmekle ve öğrenme sürecine öğrencilerin aktif olarak katılımını sağlamaktadır. AÜTF’de 2002 yılından itibaren öğretim üyelerine yönelik olarak “PDÖ Yönlendirici Eğitimi” uygulanmaktadır. Bu kursa katılan öğretim üyeleri PDÖ oturumlarında yönlendirici olarak görev almaktadırlar. Her senaryo için yönlendiricilere, yönlendiricilik süreçlerinde kendilerine yardımcı olacak senaryo ek bilgileri ve eğitim programı bilgilerini içeren “PDÖ Yönlendirici Rehberleri” hazırlanmakta, basılı ve elektronik ortamda PDÖ ilk oturumu öncesinde iletilmektedir.
PDÖ oturumları, Cebeci Yerleşkesi’nde “Probleme Dayalı Öğrenim Merkezi”nde yapılmaktadır. Bu merkezde, internet bağlantılı bilgisayar, öğrenme kaynakları (temel kitaplar ve tıp sözlüğü), beyaz tahta, flipchart ve masadan oluşan öğrenme ortamları mevcuttur.
Mesleksel becerİ uygulamalarI
Mesleksel beceri uygulamaları Dönem I, II ve III’te ortalama 10-12 öğrenci ve bir eğiticiden oluşan küçük gruplarda standardize hasta, maket ve model kullanılarak yürütülmektedir. Öğretim süreci, küçük gruplarda önce becerinin gösterilmesi (demonstrasyon), her öğrencinin bireysel olarak uygulama yapması ve bireysel geri bildirim alması ve takiben pekiştirici uygulamalar yapılması şeklinde düzenlenmektedir. Mesleksel beceri eğitiminde eğitici, yetiştirici rolü (koçluk) üstlenmektedir. Öğretim üyelerine mesleksel beceri eğiticiliği bilgi ve becerileri “Eğitim Becerileri Eğitimi” kursu ile kazandırılmaktadır. Mesleksel beceri öğretim sürecinde, beceri adımlarının tanımlandığı “Mesleksel Beceri Öğrenim Rehberleri” kullanılmaktadır . Mesleksel beceri öğrenim rehberleri “Mesleksel Beceri ve İletişim Eğitim Koordinasyon Kurulu” koordinasyonunda, ilgili disiplinlerle işbirliği içinde geliştirilmektedir. Her mesleksel beceri eğitimi için eğitim programında 2 saat, dönem sonunda pekiştirici uygulamalar için ise 4 saat süre ayrılmaktadır. Bunun yanında, öğrenciler eğitim saatleri dışında Mesleksel Beceri ve İletişim Laboratuarında çalışma/uygulama yapabilmektedir.
 
DÖNEM I-II-III MESLEKSEL BECERİLER LİSTESİ
 
DÖNEM I
El Yıkama, Eldiven Giyme
Hava Yolu Açma, Üçlü Havayolu Manevrası, Yabancı Cisim Temizleme, Heimlich Manevrası Uygulama
İlk Yardım
Kan Basıncı Ölçme
Nabız – Solunum Sayma,
Yapay Solunum, Eksternal Kalp Masajı
 
DÖNEM II
Ampulden ilaç çekme, Toz halindeki ilacı sulandırma
Kan Alma İV enjeksiyon, branülle damar yolu açma
Sütür Atma
Yara Bakımı
Sonda Takma
 
DÖNEM III
Anamnez alma
Ekstremite muayenesi
Aydınlatılmış Onam Alma
Solunum sistemi muayenesi
Dolaşım sistemi muayenesi
Karın muayenesi
Boyun muayenesi
Nörolojik Muayene
Psikiyatrik muayene