Ölçme Değerlendirme

AÜTF’de ölçme ve değerlendirme; öğretme ve öğrenmenin etkinliğini belirlemek ve arttırmak amacı ile yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı ve sistematik bir süreç olarak uygulanmaktadır.
 
Ölçme: Gözlenen niteliklerin (değişkenlerin) gözlem sonuçlarının sayı veya sembollerle belirtilmesidir.
 
Değerlendirme: Ölçme sonuçlarını bir ölçütle karşılaştırarak, ölçülen nitelik hakkında bir değer yargısına (anlamlandırma, karar verme, yorum yapma) varma sürecidir.
 
AÜTF’de “Ölçme ve Değerlendirme” çalışmaları aşağıdaki strateji ve ilkeler doğrultusunda yapılmaktadır: 
 • Öğrenmenin sonucunun ve sürecinin değerlendirilmesi
 • Yapılandırılmış ve karmaşık üst düzey becerilerin değerlendirilmesi
 • Bilginin hatırlanmasından daha çok, uygulanmasının değerlendirilmesi
 • Öğrencinin gerçek dünya ile ilişkili problemler ve görevler bağlamında da değerlendirilmesi
 • Çoklu değerlendirme yöntemleri kullanılması
 • Değerlendirmenin öğretim süresi boyunca ve öğretimin sonunda yapılması
 • Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerin belirlenmiş, açık ve anlaşılır olması
 • Değerlendirmenin sürekliliğinin olması 
AÜTF’de öğrencilerin öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır: 
 • Değerlendirmeye esas olacak kazanımların belirlenmesi
 • Değerlendirme amacının, düzeylerinin ve uygun yöntemlerin belirlenmesi
 • Uygun değerlendirme araçlarının belirlenmesi
 • Öğrenme kazanımlarının bütüncül olarak değerlendirilmesi 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programı 6 temel yeterlilik alanını kapsamaktadır:
 
 Bilgi (kuramsal ve uygulamalı)
 Beceri (kavramsal/bilişsel ve uygulamalı)
 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 Öğrenme Yetkinliği
 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 Alana Özgü Yetkinlik
Temel yeterlilikler doğrultusunda tanımlanan ders ve staj öğrenme kazanımlarının düzeylerine ve türlerine uygun olarak çok çeşitli yöntem ve araçların bir arada kullanıldığı; geniş kapsamlı bir ölçme değerlendirme sistemi mevcuttur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde halen kullanılmakta olan ölçme-değerlendirme yöntemleri 4 grupta toplanmaktadır:
1. Yazılı ve sözlü değerlendirme:
 • Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler
 • Kısa yanıtlı sorular
 • Açık uçlu sorular
 • Boşluk doldurmalı sorular
 • Sözlü sınavlar 
2. Klinik/uygulama değerlendirme: 
 • Nesnel yapılandırılmış uygulama sınavı
 • Nesnel yapılandırılmış klinik sınav
 • Klinik akıl yürütme sınavları (Klinik akıl yürütme problemleri, Klinik nesnel akıl
 • yürütme sınavı – CORE)
 • Standardize ve/veya gerçek hastalarla yapılan klinik beceri sınavları
 3. Gözlem: 
 • Kontrol listeleri, Rubric
 • Raporlar 
4. Performans kayıtları: 
 • Karne 
5. Proje değerlendirme
 
AÜTF’de ölçme değerlendirme etkinlikleri “Ankara Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” uyarınca hazırlanan “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimi Uygulama Esasları ve Koordinasyon Yönergesi” doğrultusunda uygulanmaktadır. Yönergede eğitim programında yer alan ölçme-değerlendirme yöntem ve araçları ve her değerlendirme yönteminin modül sonu/dönem içi ve dönem sonu geçme notuna katkı oranı ve geçme kalma esasları ve dağılımına ilişkin açıklamaları yer almaktadır.
 
            AÜTF’de ders başarı notu “Ankara Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” gereğince, ara sınavı ve yarıyıl-sonu/yıl sonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilmekte ve sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu göstermektedir.
 
           Ankara Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereğince, geçme notu, Tıp Fakültesinde 100 üzerinden 60 puan kullanılmaktadır. 
 
PUAN HARF NOTU  KATSAYI
90-100 A 4.00
85-89 B1 3.50
80-84 B2 3.25
75-79 B3 3.00
70-74 C1 2.75
65-69 C2 2.50
60-64 C3 2.00
50-59 F1 1.50
49 ve aşağısı F2 0.00